Picture of admin
Soalan Soal Selidik Ustz Anisah. Fakulti Pend. UKM
by admin - Sunday, 20 July 2008, 10:14 AM
 

 

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

KEBERKESANAN PELAKSANAAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 PENDIDIKAN ISLAM BERASASKAN MASJID  (PPBM)

(PERKHEMAHAN 3 HARI 2 MALAM)

PANDUAN MENJAWAB SOAL SELIDIK PELAJAR

  1. Soal selidik ini adalah untuk mengumpul maklumat keberkesanan pelaksanaan m odul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam Berasaskan Masjid (PPBM) bagi tujuan penambahbaikan.

   2. Jawapan yang ikhlas dari anda amat diperlukan.

   3. Segala maklumat yang anda berikan melalui soal selidik ini akan dirahsiakan.

  1. Kerjasama yang anda berikan amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Tarikh : ...................... ................

Penyelidik :

Anisah Binti Ali

P 38989 UKM 2007/2008

 

ARAHAN

Soal selidik ini terdiri daripada lima bahagian.

Bahagian A : terdiri dari 5 soalan yang berkaitan dengan latar belakang anda.

Bahagian B : terdiri daripada 20 soalan yang mengukur sikap anda terhadap

subjek Pendidikan Islam

Bahagian C : terdiri daripada 20 soalan yang mengukur sikap anda terhadap

guru Pendidikan Islam

Bahagian D : terdiri daripada 38 soalan yang berkaitan dengan keberkesanan Modul P&P Pendidikan Islam Berasaskan Masjid (PPBM)

Bahagian E : terdiri daripada 8 soalan yang berkaitan dengan kesesuaian aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam Modul P&P Pendidikan Islam Berasaskan Masjid (PPBM)

BAHAGIAN A (LATAR BELAKANG RESPONDEN)

Sila jawab semua soalan dan tandakan ( √ ) dalam ruangan yang disediakan.

A1. Nama Pelajar :

A2. Nama Sekolah :

A3. Jantina

1 = Lelaki [[egg]] 2 = Perempuan [[egg]]

A4. Ras

1 = Melayu [[egg]]

2 = Cina [[egg]]

3 = India [[egg]]

4 = Lain-lain [[egg]]

A5. Pekerjaan Ibu/.bapa :


BAHAGIAN B : SIKAP PELAJAR TERHADAP SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM

Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan sikap pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam.

Sila nyatakan sejauhmana anda bersetuju dengan pernyataan berikut dengan menandakan ( √) pada ruamgan yang telah disediakan.

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

BIL

ITEM

STS

TS

KS

S

SS

B1

Saya berpendapat subjek Pendidikan Islam adalah mustahak dalam kehidupan saya

1

2

3

4

5

B2

Saya dapat mengaitkan Pendidikan Islam yang dipelajari dalam kehidupan sehrian saya

B3

Pendidikan Islam merupakan subjek yang sukar

1

2

3

4

5

B4

Subjek Pendidikan Islam adalah menarik dan menyeronokkan pelajar

1

2

3

4

5

B5

Subjek Pendidikan Islam banyak memberi pengetahuan kepada saya

1

2

3

4

5

B6

Pendidikan Islam memerlukan pelajar memberikan tumpuan dan perhatian agar memahami isi kandungan yang dpelajari

1

2

3

4

5

B7

Subjek Pendidikan Islam mampu membentuk saya untuk menjadi muslim yang beriman

1

2

3

4

5

B8

Aktiviti P&P Pendidikan Islam memberikan kesedaran kepada saya tentang kehidupan di akhirat

1

2

3

4

5

B9

Aktiviti P&P Pendidikan Islam telah berjaya mengubah cara saya berfikir

1

2

3

4

5

B10

Pendidikan Islam dapat menghalang saya dari melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama

1

2

3

4

5

B11

Saya belajar Pendidikan Isam untuk lulus dalam peperiksaan sahaja

1

2

3

4

5

B12

Pendidikan Islam telah menggalakkan saya membaca Al-Quran

1

2

3

4

5

B13

Pendidikan Islam telah menggalakkan saya membaca jawi dengan baik

1

2

3

4

5

BIL

ITEM

STS

TS

KS

S

SS

B14

Pendidikan Islam telah menggalakkan saya menulis jawi dengan baik

1

2

3

4

5

B15

Saya dapat membezakan antara tuntutan fardu ain dngan fardu kifayah

1

2

3

4

5

B16

Pendidikan Islam melakukan saya melakukan ibadah dengan sempurna

1

2

3

4

5

B17

Pendidikan Islam tidak membantu saya menghayati adab-adab hidup seorang muslim

1

2

3

4

5

B18

Pendidikan Islam telah menyedarkan saya bahawa al-Quran dan Hadis adalah panduan utama kehidupan seorang muslim

1

2

3

4

5

B19

Pelajar-pelajar Islam tidak sepatutnya diwajibkan belajar subjek Pendidikan Islam di sekolah

1

2

3

4

5

B20

Pendidikan Islam yang diajar di sekolah sekarang adalah sesuai/releven bagi golongan remaja

1

2

3

4

5

BAHAGIAN C : SIKAP PELAJAR TERHADAP GURU PENDIDIKAN ISLAM

Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan sikap pelajar terhadap guru Pendidikan Islam.

Sila nyatakan sejauhmana anda bersetuju dengan pernyataan berikut dengan menandakan ( √) pada ruamgan yang telah disediakan.

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

BIL

ITEM

STS

TS

KS

S

SS

C1

Kebanyakan guru Pendidikan Islam kreatif dalam pengajarannya

1

2

3

4

5

C2

Guru sentiasa memberi peluang kepada saya untuk membuat penilaian tentang hasil kerja yang telah saya lakukan.

1

2

3

4

5

C3

Guru sentiasa memberi saya peluang untuk mengemukakan pendapat semasa proses P&P

1

2

3

4

5

C4

Guru sentiasa menggalakkan pelajar bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan

1

2

3

4

5

C5

Guru selalu menggunakan pendekatan berceramah

1

2

3

4

5

C6

Ada masanya saya bosan mendengar penerangan dari guru

1

2

3

4

5

C7

Guru selalu menggunakan pendekatan yang berbeza dalam pengajarannya seperti simulasi, kuiz, perbahasan dll

1

2

3

4

5

C8

Guru selalu mengajar dengan menggunakan buku teks

1

2

3

4

5

C9

Guru Pendidikan Islam adalah contoh terbaik (role model ) kepada saya

1

2

3

4

5

C10

Guru saya sering mengemukakan pelbagai persolan

1

2

3

4

5

C11

Saya suka memberi maklumbalas kepada persoalan guru.

1

2

3

4

5

C12

Tunjuk cara daripada guru Pendidikan Islam memudahkan kefahaman saya

1

2

3

4

5

C13

Guru sering membawa saya ke makmal komputer

1

2

3

4

5

C14

Guru saya jarang sekali membuat lakaran peta minda semasa kelas Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

BIL

ITEM

STS

TS

KS

S

SS

C15

Saya dapat memahami dengan baik penerangan guru Pendidikan Islam saya di dalam kelas.

1

2

3

4

5

C16

Saya berupaya untuk menghasilkan tugasan Pendidikan Islam yang berkualiti

1

2

3

4

5

C17

Pengajaran Pendidikan Islam selalu disampaikan secara syarahan

1

2

3

4

5

C18

Saya selalu diberikan peluang mengemukakan idea semasa dalam kelas Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

C19

Saya merasa gembira apabila idea diterima oleh guru

1

2

3

4

5

C20

Saya selalu membuat kajian di perpustakaan untuk kelas Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

BAHAGIAN D : KEBERKESANAN MODUL P&P PENDIDIKAN ISLAM BERASASKAN MASJID (PPBM)

Pernyataan berikut adalah berkaitan keberkesanan modul PPBM Pendidikan Islam.

Sila nyatakan sejauhmana anda bersetuju dengan pernyataan berikut dengan menandakan ( √) pada ruamgan yang telah disediakan.

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

BIL

ITEM

Modul ini dapat :

STS

TS

KS

S

SS

D1

mendatangkan keseronokan saya untuk belajar

1

2

3

4

5

D2

memberikan saya banyak maklumat berkaitan pelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung

1

2

3

4

5

D3

membolehkan saya mengikuti pembelajaran Pendidikan Islam dengan mudah

1

2

3

4

5

D4

menjadikan saya lebih faham belajar Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

D5

menjadikan saya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

D6

meningkatkan tahap pemikiran saya semasa belajar Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

D7

mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih ceria

1

2

3

4

5

D8

membuatkan saya lebih menghayati Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

D9

membantu saya mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian

1

2

3

4

5

D10

diaplikasikan dan sesuai untuk dilaksanakan dalam P&P Pendidikan Islam

1

2

3

4

5

D11

melibatkan lebih banyak penyertaan pelajar

1

2

3

4

5

D12

menggalakkan interaksi sesama pelajar dalam mencari maklumat

1

2

3

4

5

D13

memberi keselesaan kepada pelajar dalam pembelajaran kerana diberi peluang yang luas untuk mencari ilmu

1

2

3

4

5

BIL

ITEM

Modul ini dapat :

STS

TS

KS

S

SS

D14

melahirkan pelajar yang kreatif

1

2

3

4

5

D15

mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka

1

2

3

4

5

D16

memberi kesan positif terhadap perkembangan akhlak dan sahsiah pelajar

1

2

3

4

5

D17

menjadikan guru lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator sahaja

1

2

3

4

5

D18

meningkatkan pengetahuan saya tentang kepentingan menjaga maruah diri

1

2

3

4

5

D19

meningkatkan pengetahuan saya tentang peranan institusi masjid

1

2

3

4

5

D20

meningkatkan kesedaran saya tentang tanggungjawab terhadap masjid

1

2

3

4

5

D21

menambah pengetahuan saya tentang sifat-sifat kepimpinan insan berdasarkan kepimpinan Rasulullah SAW

1

2

3

4

5

D22

memupuk kesedaran saya tentang cara-cara menjaga maruah diri

1

2

3

4

5

D23

meningkatkan kesedaran saya tentang kewajiban menunaikan ibadat solat dalam apa jua keadaan

1

2

3

4

5

D24

menjana kefahaman saya tentang ibadah puasa

1

2

3

4

5

D25

meinsafkan saya untuk sentiasa beribadat kepada Allah

1

2

3

4

5

D26

meningkatkan kemahiran komunikasi saya dalam diri sendiri ( intrapersonal)

1

2

3

4

5

D27

meningkatkan kemahiran komunikasi saya dengan orang lain (interpersonal)

1

2

3

4

5

D28

memupuk semangat perpaduan sesama rakan peserta

1

2

3

4

5

D29

meningkatkan tahap keyakinan diri saya untuk berucap di hadapan khalayak

1

2

3

4

5

D30

menjadikan saya seorang yang berdaya tahan dari segi mental dan fizikal

1

2

3

4

5

D31

meningkatkan tahap kesabaran dan toleransi saya dalam menghadapi pelbagai situasi

1

2

3

4

5

D32

meningkatkan tahap kecergasan mental dan fizikal saya

1

2

3

4

5

D33

menjadikan saya lebih berani dalam menjalani sesuatu aktiviti.

1

2

3

4

5

BIL

ITEM

Modul ini dapat :

STS

TS

KS

S

SS

D34

meningkatkan tahap keyakinan diri saya dalam membuat sesuatu keputusan

1

2

3

4

5

D35

meningkatkan kemampuan saya dalam menguruskan diri sendiri tanpa mengira situasi.

1

2

3

4

5

D36

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman saya dalam soal pengurusan kumpulan

1

2

3

4

5

D37

meningkatkan kemahiran menguruskan masa saya dengan lebih baik

1

2

3

4

5

D38

meningkatkan kesedaran saya tentang kepentingan menjaga kebersihan diri.

1

2

3

4

5

BAHAGIAN E : KESESUAIAN AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN

DALAM MODUL P&P PENDIDIKAN ISLAM

BERASASKAN MASJID (PPBM)

Soalan di bawah berkaitan dengan kesesuaian aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam Modul PPBM. Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan pendapat anda dengan menandakan ( √) pada ruamgan yang telah disediakan.

1 = Aktiviti ini TIDAK SESUAI (TS)

2 = Aktiviti ini KURANG SESUAI (KS)

3 = Aktiviti ini SESUAI ( S )

4 = Aktiviti ini SANGAT SESUAI (SS )

BIL

ITEM

TS

KS

S

SS

E1

Solat Berjamaah

1

2

3

4

E2

Aktiviti Ice Breaking

1

2

3

4

E3

Aktiviti LDK

1

2

3

4

E4

Aktiviti-aktiviti dalam Qiamullail

1

2

3

4

E5

Aktiviti Tazkirah

1

2

3

4

E6

Kuliah Subuh

1

2

3

4

E7

Aktiviti Persembahan Perasmian Penutup

1

2

3

4

E8

Aktiviti Refleksi Kendiri.

1

2

3

4

Terima Kasih.

 

 

shidkiyusoff
Re: Soalan Soal Selidik Ustz Anisah. Fakulti Pend. UKM
by shidki - Sunday, 20 July 2008, 10:20 AM
  Terima Kasih Anisah...Kalu ada kelapangan hantarlah perkara2 yang berkaitan masjid di sini..Insya Allah akan disiarkan...untuk panduan sila create password terlebih dahulu sebelum menghantar berita...syukran!